برای زیرمجموعه شدن در بروکر آمارکتس نیاز به ارسال ایمیل به پشتیبانی بروکر به آدرس [email protected] است.

🛑 گیرنده ایمیل:

[email protected]

🛑 موضوع ایمیل:

درخواست تغییر IB

🛑 متن ایمیل:

اینجانب ………..[نام و نام خانوادگی] با شماره والت ……. [شماره والتتان در سایت AMARKETS] درخواست انتقال به مشتریان کد همکاری DIULI / شماره والت 499318 را دارم.

✅✅ پس از ارسال ایمیل طی یک الی دوروز ایمیل تاییدیه برای شما ارسال میشود. با دریافت ایمیل تاییدیه میتوانید وارد پنل شخصی خود در سایت امیرتریدر شده و با ارسال شماره والت خود لینک کانال VIP را دریافت نمایید.